Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Emotionele Balans Opleidings Instituut

Inhoud:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – Geen medische diensten

Artikel 6 – De overeenkomst

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Artikel 8 – Bijzondere voorwaarden

Artikel 9 – Annulering Trainingen/Cursussen op locatie

Artikel 10 – De prijs en betalingsvoorwaarden

Art. 11 – Conformiteit en Garantie

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Art. 13 – Conformiteit en Garantie

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten  Emotionele Balans Opleidings Instituut

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

De Ondernemer:  Emotionele Balans Opleidings Instituut de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Overal in deze algemene voorwaarden waar  Emotionele Balans Opleidings Instituut wordt genoemd kan tevens worden gelezen Monique de Vries

Het Emotionele Balans Opleidings Instituut handelt tevens onder de naam  Monique de Vries

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Dag: kalenderdag;

Werkdag: maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd nationale feestdagen

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of de Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Cursussen: onder cursussen wordt verstaan alle live trainingen en online cursussen van het Emotionele Balans Opleidings Instituut en alle andere vormen van kennisoverdracht op locatie tijdens de praktijkdagen door Monique de Vries.

Diensten: onder diensten wordt verstaan een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee het Emotionele Opleidings Instituut een overeenkomst sluit tot het verzorgen van diensten of het leveren van producten, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde gebruik maakt van de diensten of producten.

Cursist: onder cursist wordt verstaan de natuurlijke persoon of een rechtspersoon vertegenwoordigt door natuurlijk persoon die deelneemt aan de cursus of training.

E.B.T Practitioner: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit opgeleid door het Emotionele Balans Instituut en bevoegd is om middels de E.B.T. methode behandelingen  en/of workshops te geven.

Consument:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Ondernemer/ het Emotioneel Balans Opleidings Instituut

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Naam vertegenwoordiger Ondernemer:  Monique de Vries

Handelend onder de naam: Emotionele Balans Opleidings Instituut en Monique de Vries, hierna te noemen de Ondernemer

Vestigings adres: Koningstraat 79 – 2042 VH  Zandvoort

Telefoonnummer: 06-23 94 02 47

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Voor het retourneren van fysieke producten stelt de Ondernemer op aanvraag het adres van het warehouse beschikbaar.

E-mailadres: INFO@EMOTIONELEBALANS.NL

KvK-nummer: 69159025

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle offertes aan Opdrachtgever, op alle door het Emotionele Balans Opleidings Instituut besloten overeenkomsten en aanbod met Opdrachtgever, op alle verrichte diensten voor Opdrachtgever en op alle overige door Het Emotionele Balans Opleidings Instituut verrichte handelingen ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de Ondernemer en consument.

2.Wanneer Het Emotionele Balans Opleidings Instituut derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van een overeenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.

3.Voordat de overeenkomst (op afstand wordt gesloten), wordt de tekst van deze algemene voor-waarden aan de opdrachtgever/consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand wordt gesloten), worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij  Het Emotionele Balans Opleidings Instituut zijn in te zien op de website www.emotionelebalans.nl en op verzoek van de consument/opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden gemaild.

4.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Cursist kan contact opnemen met het S.C.M.H. Opleidings Instituut via de website www.scmh-opleiding.nl, via email info@scmh-opleiding.nl, telefonisch 06 – 23 94 02 47 voor de aangeboden diensten of producten.

2. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Emotionele Balans Opleidings Instituut zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien klant het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod.

3.Het aanbod is vrijblijvend. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, cursussen en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, cursussen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

5. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.

6 .Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

8.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-de prijs inclusief belastingen;

-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

-de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

-de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;

-de datum wanneer de gekochte cursus plaats vindt;

-of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

-de manier waarop de consument/opdrachtgever, vòòr het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

-Het cooky en privacybeleid

Artikel 5 – Geen medische diensten

1.Alle E.B.T ® Practitioners zijn geen artsen, psychiaters, psychologen of diëtisten. Wij stellen dus geen medische diagnoses, schrijven geen geneesmiddelen voor, leveren geen medische diensten  en geven ook geen voedingsadviezen. De E.B.T. methode is ondersteunend aan het zelfhelend vermogen van de mens. Het Emotionele Balans Opleidings Instituut pretendeert niet dat de E.B.T. methode een vervanging kan zijn voor een medische behandeling en bij ernstige klachten verwijst opdrachtnemer altijd door naar een bevoegd arts of specialist.

2.Aangezien de Emotionele Balans techniek louter bestaat uit het maken van diverse oogbewegingen in combinatie met ademhalingsoefeningen en het zetten van intenties, kan er in geen geval sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling. Consument/Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de manier waarop hij/zij omgaat met zijn/haar emoties.

3.de Ondernemer biedt dan ook geen enkele garantie op een eventueel gewenst resultaat aan cursist/consument/opdrachtgever.

Artikel 6 – De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.Indien de consument/opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Cursist/consument/opdrachtgever dient voor betaling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, cookie- en privacybeleid van de Ondernemer. Bij het ontbreken van een expliciet akkoord zal betaling door de cursist/consument/opdrachtgever van de producten worden beschouwd als het geven van bovenbedoeld akkoord.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument/opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de cursist/consument/opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument/opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

6.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

1. Bij levering van  online diensten waarbij cursist/consument/opdrachtgever direct toegang heeft tot de download of directe toegang tot een online  programma en dit programma daarmee al in gebruik heeft genomen zullen wij u er op attent maken tijdens het afrekenen dat het artikel niet retour gestuurd kan worden en u toestemming geeft om af te zien van uw  herroepingsrecht. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.’

2.Een traject, in welke vorm dan ook, gaat van start op het moment dat de betaling binnen is bij de Ondernemer.

3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

– die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument

– op maat en op specifieke hoeveelheden gemaakt worden

– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

– die snel kunnen bederven of verouderen;

– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer  geen invloed heeft;

– voor losse kranten en tijdschriften;

– voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

– betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

– waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken ;

Artikel 8 – Bijzondere voorwaarden

1.Het is niet mogelijk om deelname aan het online programma na aanschaf en voldoen van de betaling te annuleren. Hiermee kom je expliciet overeen dat artikel 7:408 lid  1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 9 – Annulering Trainingen/Cursussen

1.De Ondernemer/ het Emotionele Balans Opleidings Instituut heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de Cursus te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan de Ondernemer betaalde bedrag.

2.Een cursus/training op locatie kan tot 10 dagen voor de afgesproken datum door Opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een eerstvolgend andere cursus. Bij verplaatsing korter dan 10 dagen voor de afgesproken datum wordt voor de Zakelijke Klant annuleringskosten in rekening gebracht.

3.Indien de zakelijke klant/opdrachtgever besluit om de cursus stop te zetten na aanvang van de opleiding, dan worden er geen terugbetalingen gedaan .

4.Het Emotionele Balans Opleidings Instituut behoudt zich het recht voor de cursus op locatie te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. De Ondernemer zal andere cursusdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn, zal het Emotionele Balans Opleidings Instituut de door Opdrachtgever betaalde cursuskosten binnen 14 dagen restitueren.

5. Bij annulering van een training op locatie uiterlijk 2 (twee) weken voor aanvang van de Diensten worden geen kosten in rekening gebracht’. Na deze termijn zullen de administratie kosten en gemaakte kosten in rekening gebracht worden, te denken aan persoonlijk drukwerk. Indien het studiemateriaal al volledig verstuurd is, dan komt het herroepingsrecht te vervallen voor de zakelijke klant.

6.Consument/Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd, indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

7.Annulering door consument/Opdrachtgever van cursussen op locatie dient eerst telefonisch vervolgens via e-mail aan de Ondernemer info@emotionelebalans.nl te geschieden.

Artikel 10 – De prijs en betalingsvoorwaarden

1.De prijzen van het aanbod trainingen op locatie, online programma’s/cursussen, behandelingen staan op de website van het Emotionele Balans Opleidings Instituut. Deze prijzen zijn altijd inclusief btw.

2.Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3.Het is de Ondernemer toegestaan te allen tijde de prijzen of beeldmateriaal te wijzigen van de aan- geboden producten. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

4.Betaling geschiedt  via iDeal middels een betaalverzoekje per mail of Whatsapp, een directe bankoverschrijving of contante betaling op locatie bij aanvang van de cursus module.

Artikel. 11 – Conformiteit en Garantie

1.De Ondernemer staat er voor in dat de producten/cursussen/trainingen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1.Het Emotionele Balans Opleidings Instituut is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Emotionele Balans Opleidings Instituut kunnen worden toegerekend .

2.Schade welke door een cliënt veroorzaakt is aan have en goed, welke beschikbaar zijn gesteld door  Het Emotionele Balans Opleidings Instituut of welke door Het emotionele Balans Opleidings Instituut is gehuurd/ gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker .

3.Het Emotionele Balans Opleidings Instituut is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van cursist/opdrachtgever tijdens praktijkdagen op locatie.

Artikel 13 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Emotionele Balans Opleidings Instituut, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Emotionele Balans Opleidings Instituut zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Emotionele Balans Opleidings Instituut, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Emotionele Balans Opleidings Instituut overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Emotionele Balans Opleidings Instituut heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Art. 13 – Levering en uitvoering

1.De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument/Opdrachtgever voor dit doel aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt voor fysieke producten en het digitale adres voor downloadbare producten.

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in art. 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed in de regel binnen 1 Werkdag doch uiterlijk binnen 3 Werkdagen dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

4.Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument/Opdrachtgever hiervan bericht. Slechts in het geval de onredelijk lang vertraagde bezorging dan wel een “niet bezorging”  te wijten is aan de Ondernemer, heeft de Consument/Opdrachtgever recht op een nieuwe toezending van het bestelde product.

5.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument/Opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij in een bepaald geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten Emotionele Balans Opleidings Instituut

1.Het is niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door Het Emotionele Balans Opleidings Instituut.

2. Na het verwerven van het E.B.T. Practitioners certificaat mogen er E.B.T. behandelingen en workshops gegeven worden volgens de richtlijnen van het Emotionele Balans opleidings Instituut.

3. De merknaam E.B.T. is gedeponeerd bij het Merkenbureau te den Haag en mag uitsluitend gebruikt worden in combinatie met het ® registratie teken

4. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de content (zoals afbeeldingen, logo’s, teksten, etc.) op de website van www.emotionelebalans.nl en in het cursusmateriaal berusten bij de Ondernemer. Het is de Cursist/Consument/Opdrachtgever niet toegestaan deze content voor commerciële doeleinden te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Ondernemer.

5. Het is de  E.B.T. Cursist of Practitoner niet toegestaan  om de merknaam E.B.T,  E.B.T. Logo en overig  beeldmateriaal behorend aan het Emotionele Balans Opleidings instituut te gebruiken indien er op zijn of haar commerciële en niet commerciële website, evenals publiek toegankelijke social media kanalen te denken aan facebook, Instagram, telegram, Whatsapp, Vimeo, YouTube etc. uitingen worden gedaan die aanstootgevend zijn van aard zoals beschreven in artikel 14. Lid 6.

6. Het Emotionele Balans Opleidings Instituut is bevoegd tot onmiddellijke opzegging van de samenwerking indien de E.B.T. practitioner middels deze social media kanalen, zijn/haar website of alle overige kanalen die toegankelijk zijn voor derden aanstootgevende uitingen doet in beeld of geschrift.

7.  Onder aanstootgevende uitingen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot:  racistische-, fascistische- pornografische, erotische, licht erotische, sado masochistische, beeldmateriaal of teksten. Afbeeldingen die bondage bevatten en/of  beeldmateriaal waar mannen, vrouwen of kinderen naakt in beeld gebracht worden. Beelden van satanische aard of tekens, foto’s van personen met aanstootgevende tatoeages of tekens, te denken aan hakenkruizen, criminelen, seks clubs, drugs  etc .

8. De beoordeling of deze beelden aanstootgevend zijn ligt bij de vertegenwoordiger van het Emotionele Balans Opleidings instituut. Het Emotionele Balans Opleidings Instituut wenst hier niet mee geassocieerd hiermee vanwege het schadelijke effect op het imago van het Emotionele Balans Opleidings instituut.

9. Indien er uitingen gedaan worden in woord of geschrift die als aanstootgevend aangemerkt worden door het Emotionele Balans Opleidings Instituut dan zal de E.B.T. Practitioner daar schriftelijk per email van op de hoogte worden gebracht. Deze beelden dienen binnen 7 werkdagen verwijderd te worden. Bij in gebreke blijven van dit verzoek door Practioner, wordt er een boete opgelegd van € 50,-  per dag zolang de uitingen nog publiekelijk toegankelijk zijn .

9. Ondernemer zal alles doen om de situatie zo goed mogelijk op te lossen in samenspraak met Cursist/Practitioner

10. Bij het negeren van het verzoek om de aanstootgevende beelden/teksten te verwijderen is de Ondernemer/ Emotionele Balans Opleidings Instituut bevoegd de samenwerking op te zeggen.

11. Bij het opzeggen van de samenwerking zal het niet meer mogelijk zijn om producten in te kopen bij het Emotionele Balans Opledings Instituut. Cursist/Opdrachtgever heeft geen recht op teruggaaf van het studiegeld.

Artikel 15 – Uitreiken Certificaat

1.  Certificaten worden uitsluitend uitgereikt aan de E.B.T. practitioner master door de Ondernemer/Emotionele Balans Opleidings instituut indien aan alle opdrachten voldaan zijn gesteld zijn door het Emotionele Balans Opleidings instituut en met succes zijn uitgevoerd zijn, ruim voldoende kennis is genomen van alle lesstof en de vertegenwoordiger van het Emotionele Balans Opleidings instituut de practioner bekwaam genoeg acht om de taken uit te voeren die bij het E.B.T Practitonerschap horen. 

2. Onder bekwaam wordt verstaan; voldoende empathie, capaciteiten om les te geven in een groep, emotioneel evenwichtig.

 3. De afgesproken praktijkdagen/uren heeft bijgewoond op locatie of via Zoom.

4. De Ondernemer/ het Emotionele Balans Opleidings Instituut is gerechtigd om het certificaat na het doorlopen van de module niet uit te reiken indien de Practitioner niet voldaan heeft aan artikel 15 – lid 1.  of zich niet heeft gehouden aan alle voorwaarden genoemd in artikel 14.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden en schriftelijk of per email ingediend bij de ondernemer, nadat de consument/opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

2.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument/opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

2.Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in der minne te schikken.

3.Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument/Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4.Geschillen tussen de Consument en de Ondernemer/Opdrachtgever over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Ondernemer te leveren of geleverde producten of diensten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie Juni 2024